NYHETER – KOMMANDE UTBILDNINGAR

INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS AND MANAGMENT

Konceptet ICAM kompletterar utbildningar i fysisk säkerhet och SOP-regelverk med metodik för underrättelsebaserad riskhantering. Kursens huvudinstruktör har utvecklat det välrenommerade konceptet IIC – Informations- och underrättelsesamarbete i multifunktionella internationella uppdrag vid Folke Bernadotteakademin. Kursen är särskilt framtagen för säkerhetssamordnare och fältpersonal i låg- såväl som i högriskmiljöer och bygger på dyrköpt erfarenhet från säkerhetsarbete och informationssamordning i konflikt- och postkonfliktmiljöer.

Nästa ICAM-kurs genomförs i Stockholm 6-11 januari 2019. 

Läs mer här.

COME BACK ALIVE

Det kommer hända igen. En svensk frilansjournalist kommer att slitas ur sitt fordon och hållas fången. Andra kommer att trampas ner av en uppretad folkmassa. En del kommer att få splitter i benet efter en granatattack och förblöda. Ytterligare ett par kommer att förhöras och fängslas för att ha skrivit kritiskt om länder, andra dömas för att ha intervjuat grupper stämplade som terrorister. Den här kursen är unikt framtagen av Metis Services, Blank Spot och Kalityfonden och bygger på erfarenheter från fältet. Så minimerar du riskerna i reporteruppdraget.

Denna kurs går att beställa. Nästa kurstillfälle är februari 2019.

Rådgivning och konsultation

TRYGGA BESLUT

Väl underbyggda beslut är trygga beslut. Vi hjälper er skapa kunskapsövertag genom diskreta efterforskningar eller inhämtning av kvalificerat beslutsunderlag. Vi ger utbildningar inom omvärldsbevakning, analys- och underrättelsemetodik.

Läs mer på vår engelska sida

TRYGGA RESOR OCH TRYGGA MÖTEN

Ett tryggt möte har förutsättningar att bli ett konstruktivt möte. Våra utbildningar och vår rådgivning ger er förutsättningar för trygga resor och trygga möten vare sig ni reser till högriskområden eller mer traditionella resmål.

Läs mer på vår engelska sida

TRYGGT GENOMFÖRANDE

Vi hjälper er med råd, strategier och utbildning för att skapa lokal förankring och acceptans. Med vår diskreta och väl beprövade metodik biträder vi er såväl före som under genomförandet av ert projekt eller annan verksamhet i riskfyllda miljöer.

Läs mer på vår engelska sida

TRYGGT FÖRVAR

Metis Services skyddar materiella och immateriella tillgångar mot korruption och insiderbrottslighet. Vårt fokus och särskilda förmåga är den mänskliga faktorn som både risk och möjlighet. Vi har kombinerat våra medarbetares mångåriga erfarenhet från underrättelse- och säkerhetsarbete med de senaste rönen från forskning rörande korruption och utarbetat en metod för att förebygga infiltration, korruption och otillbörlig påverkan.

Läs mer på vår engelska sida

TRYGG I KRISEN

Vi hjälper er utforma er krisorganisation och öka er hemmaorganisations förmåga till krishantering, krisledning och krisstöd till enheter på fält och utomlands. Vi erbjuder olika typer av stöd under såväl själva händelsen som under efterarbetet.

Läs mer på vår engelska sida

*I den grekiska mytologin var gudinnan Metis känd för sin kunskap och list. Hon var många gånger rådgivare till de andra gudarna. I hennes anda erbjuder Metis Services rådgivning, strategier och utbildningar för att hantera risker och säkerhetsutmaningar.

Vår företagsidé, utgångspunkt och inspirationskälla grundar sig i kombinationen av erfarenheter från polisiärt, militärt och humanitärt fältarbete. Vi förenar praktisk erfarenhet från fältsäkerhetsarbete med de senaste rönen från den akademiska forskningen. Grundarnas gemensamma vision är att utifrån våra erfarenheter tillhandahålla smartare säkerhet och rådgivning till journalister, människorättsaktivister, volontär- och biståndsarbetare eller kunder inom näringslivet som inte tidigare erbjudits anpassade säkerhetsutbildningar och strategier.

Förståelse för det komplicerade,
tillgång till det svåråtkomliga och
förutsättningar att möjliggöra det riskfyllda.

VÅR SYN PÅ SÄKERHET
– ENABLING BY UNDERSTANDING

Metis Services fokus är möjliggörandet. Genom att förstå miljön du ska verka i, dina egna styrkor och svagheter men även din motparts förutsättningar kan du minska risker och skapa ett ökat handlingsutrymme. Vi skapar säkerhet men vill hellre säga att vi tillhandahåller trygghet – trygghet i beslut, trygghet under möten och resor, trygg förvaring och trygghet när det som inte får hända ändå sker. Vår metodik bygger på gedigen operativ erfarenhet och vilar på tre ben: Insikten om att den djupa kunskapen inhämtas direkt från människorna i den kontext frågeställningarna berör, att beaktande av motståndarens eller motpartens perspektiv är avgörande för att kunna hantera risker och möjligheter samt att den insamlade och analyserade informationen inte har något värde förrän beställaren erhållit full förståelse för dess innehåll.

 

Riskreducering enligt vår metod handlar om mer än tillträdesbegränsning och skydd. Vi arbetar med kapacitetshöjande utbildning men även med nätverk och allianser som utöver förståelse och förvarning kan skapa förutsättningar för lokal acceptans och förankring.

POACHER TURNED GAMEKEEPER

Vi vet vilka svagheter en motståndare letar efter inför ett angrepp – vi vet därför också hur angrepp kan undvikas.  Beaktandet av motståndarens perspektiv är i vår metodik helt avgörande för att bedöma risker och finna möjligheter.

ATT SKAPA OCH SKYDDA FÖRTROENDEN

Journalistik, affärsförhandlingar och humanitär verksamhet innebär ofta att information lämnas i förtroende. Metis Services särskilda förmåga är den mänskliga faktorn som både risk och möjlighet. Med utgångspunkt i våra medarbetares mångåriga erfarenhet från fältarbete har vi utarbetat metodik för att skapa men framförallt skydda förtroenden.

ETIK OCH SÄKERHET GÅR – ELLER BORDE GÅ – HAND I HAND

Ett koncept för och resonemang kring etiska bedömningar är ständigt närvarande i all vår rådgivning och i utvecklingen av våra tjänster. Etik, liksom säkerhet, lönar sig. Förmågan att applicera ett strukturerat tänkande kring etik gör varje organisation mer effektiv och bättre rustad att framföra och försvara sin position och sina beslut.

VÅRA EXPERTRÅDGIVARE

Vi har till vårt förfogande en grupp seniora rådgivare med lång erfarenhet av akademisk forskning, diplomati, internationellt humanitärt arbete och dialogverksamhet. Flera av våra rådgivare kommer från diasporagrupper i Sverige. Tillsammans arbetar vi för integration och för att skapa nya möjligheter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss här

Nöjda kunder