Interna hot

FÖREBYGG OCH MOTVERKA RENOMMÉFÖRLUSTER, INTERNKORRUPTION OCH BEDRÄGERIER

”Det finns alltid en speltorsk eller någon som bara är ensam”, så förklarar en f.d. kriminell hur lätt det är för en aktör att via någon på insidan- medveten eller ej – få tillgång till känslig information och skaffa hållhakar på personal inom en organisation.

 

Metis Services fokus och särskilda förmåga är den mänskliga faktorn som både risk och möjlighet. Illojalt beteende, korruption och bedrägerier begås av människor och föregås av en rationaliseringsprocess, som inte sällan spätts på av missnöje inom den egna organisationen. Krishantering, skademinimering och rehabilitering bygger på att få människor att samverka. Det är möjligt att gå stärkt ur krisen om berörda partner förmår att gemensamt identifiera problem, farhågor och återskapa förtroende.

 

Vi har kombinerat våra medarbetares mångåriga erfarenhet från säkerhetsarbete med de senaste rönen från forskning rörande korruption och har utarbetat en metod för sårbarhetsanalyser avseende risken för infiltration, korruption och bedrägerier. Samma mekanismer ligger bakom den som svindlar, aktivt säljer företagshemligheter och utgör ett hot genom att öppna för fysiska angrepp.

 

Metis Services kan med beprövad metodik genomföra riktade undersökningar eller kontinuerlig bevakning i syfte att förebygga och förhindra renomméskador eller bristande avtalsefterlevnad. En av Metis särskilda förmågor är förebyggande åtgärder och incidenthantering avseende internkorruption eller industrispionage och otillåten påverkan från konkurrenter, organiserad brottslighet eller säkerhetstjänster. Effektiva och väl avvägda säkerhetsmekanismer vad avser såväl tillträdesskydd och informationshantering som personalpolicy skapar förutsättningar för tryggt förvar av materiella och immateriella tillgångar.

 

Vi riktar oss även till värdeburna medlemsorganisationer och företag som har ett intresse av fortbildning i ämnet, rådgivning kring personalpolitik och framtagandet av riktlinjer för extern verksamhet som kan innebära etiska dilemman.

ONE WHO DECEIVES WILL ALWAYS FIND THOSE WHO ALLOW THEMSELVES TO BE DECEIVED