Nytänkande och skräddarsydd säkerhet

Metis Services är den kreativa säkerhetsbyrån. Vi vänder gärna på perspektiven. Förståelse för motparten och mottagaren är enligt oss helt avgörande för att bedöma risker och finna lösningar. Den mänskliga faktorn som både risk och möjlighet är vår specialitet. Vi erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd.

We create resilience and durable security solutions.

Metis Services is the creative security bureau. Security through understanding, of the opponent and of the stake holder, is central when we assess risk and provide programming. Our specialty is the human factor, both as a risk and an opportunity. We give strategic advice and provide tactical support. 

Vissa uppdrag måste genomföras trots – eller just därför – att de är svåra eller farliga.

Some tasks have to be performed despite, or precisely because, they are difficult or dangerous.

Vi var där under pandemin och vi är där journalister är. Två uppdragsgivare berättar.

We were there during the pandemic and we are where the journalists are. Two of our clients tell their story.

Vi utvecklar pedagogik och tillhandahåller anpassade lösningar inom fältsäkerhet, uthållighet under påfrestning, ledning i svåra eller farliga miljöer, säkerhetsskydd och underrättelsemetodik för att du själv ska kunna genomföra det du behöver på ett säkert sätt. Metis Services jobbar med mänsklig säkerhet. Det innebär att vi adresserar de underliggande orsakerna till sårbarheter, sätter fokus på kommande risker och tidigt agerande. Vi tar fram anpassade åtgärdsprogram som baseras på kartläggning och analys av såväl operativ kontext som mottagarens förmågor. Vi hjälper till med analyser, rådgivning, utbildningar och genomförande.

We develop training and bespoke solutions for field security, resilience, leadership in complexity or danger, protective security/national security and intelligence methodology – to give you the capacity to do what you need to do in a secure way. Metis Services is an enabler of human security. It means that we identify and address underlying causes of vulnerabilities, emerging risks and early action. Vi provide programming based on analysis of both operative context and capabilities of the client. We provide assessments, consultancy, trainings and support for implementation.

Kontakta oss / Contact us

contact@metisservices.se +46 (0)73 650 3501

Aktuellt

What we do

Kom levande hem

Detta är en säkerhetshandbok full av livsviktiga tips och verktyg för journalister, diplomater, biståndsarbetare, företagare, människorättsaktivister och andra som jobbar med informationsinhämtning i farliga miljöer. Här får du kunskap, baserad på flera decenniers samlade erfarenheter från arbete i högriskmiljöer, inte bara om hur du skyddar dig själv, utan även om hur du skyddar dina källor och de uppgifter som du får i förtroende. Du får tips om allt från andning till klädstil. Från internetanvändning till skjutvapen. Men framförallt får du ett sammanhållet sätt att tänka kring säkerhet. En inre kompass som hjälper dig att avgöra vilka risker som är värda att ta. Ingen bok i världen kan garantera att du kommer levande hem. Men vi vågar lova att du genom att läsa den här boken förbättrar dina chanser.

Projekt Brottarkoll

Rapport – Om motpartens perspektiv på den svenska idrottsrörelsen och föreningstraditionen. Ett projekt som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Brottarkoll är resultatet av många samtal mellan ledare, funktionärer och engagerade föräldrar i Arboga Atletklubb (AAK) om vad civilsamhället och näringslivet gemensamt kan och bör göra för att främja integration och motverka utanförskap i Arboga med omnejd. Brottning är en mycket populär sport i många av de länder från vilka människor flytt till Sverige under de senaste åren och brottningsklubbarna i Mälardalen har därför tagit emot ett förhållandevis stort antal aktiva från dessa länder.